1567/2015. (IX. 4.) Korm. határozat

1567/2015. (IX. 4.) Korm. határozat

az építésügy átalakítását célzó intézkedési tervről és a hozzá kapcsolódó feladatokról

Különösen figyelmetekbe ajánlom a 13. pontban hozott határozatot.

 

A Kormány

1. elfogadja az építésüggyel kapcsolatos társadalompolitikai elképzelések megvalósítását célzó intézkedésekről szóló 1032/2015. (I. 30.) Korm. határozat végrehajtását szolgáló, az 1. mellékletben foglalt, az építésügy átalakítását célzó intézkedési tervet (a továbbiakban: Intézkedési Terv);

2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy koordinálja az Intézkedési Terv végrehajtását;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: folyamatos

3. felhívja a feladatkörükben érintett minisztereket, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter megkeresésére a szükséges adatok és információk rendelkezésre bocsátásával segítsék elő az Intézkedési Terv tárcaközi koordinációját, és biztosítsák az intézkedések folyamatos nyomon követését;

Felelős: érintett miniszterek

Határidő: folyamatos

4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, a nemzetgazdasági minisztert, valamint a földművelésügyi minisztert, hogy működjenek együtt az egyes intézkedések végrehajtásához szükséges költségvetési források tervezése, és azok biztosítása érdekében a rendelkezésre álló források figyelembevételével;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

nemzetgazdasági miniszter

földművelésügyi miniszter

Határidő: folyamatos

5. felhívja a feladatkörükben érintett minisztereket, hogy az Intézkedési Tervben foglalt feladatok végrehajtásáról készítsenek beszámolót, és azt küldjék meg a Miniszterelnökséget vezető miniszternek;

Felelős: az Intézkedési Tervben felelősként megjelölt érintett miniszterek

Határidő: 2016. május 31.

6. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az 5. pontban foglaltak szerint elkészített beszámolók alapján készítsen jelentést a Kormány számára az Intézkedési Tervben foglalt feladatok végrehajtásáról.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2017. október 31.

1. melléklet az 1567/2015. (IX. 4.) Korm. határozathoz

Az építésügy átalakítását célzó intézkedési terv

1. A lakossági építkezésekhez kapcsolódó bürokráciacsökkentés

1.1. Az ügyintézés hatékonyabbá tétele érdekében az általános építésügyi hatósági hatáskört a jegyzőtől a járási hivatalba kell integrálni, hogy az engedélyezési eljárásokban a szakhatósági közreműködés az integráció következtében nagymértékben lecsökkenjen, aminek a szervezeti, személyi és forrásigényét, valamint hatásait vizsgálni kell. Valamennyi járásban legalább egy építésügyi hatóságot létre kell hozni.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

nemzetgazdasági miniszter

igazságügyi miniszter

Végrehajtás: jogalkotás, kormányrendelet módosítás

Határidő: 2016. december 31.

Forrás: a finanszírozás tervezett forrása a központi költségvetés

1.2. Felül kell vizsgálni az Építésügyi Szolgáltatási Pontok helyét, mennyiségét, a létesítés feltételeit, és javaslatot kell tenni az igényekhez igazodó korszerűsítésre.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

igazságügyi miniszter

Végrehajtás: jogalkotás, kormányrendelet módosítás

Határidő: 2016. december 31.

Forrás: a finanszírozás tervezett forrása a központi költségvetés

1.3. A készülő általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény vegye figyelembe az építésügyi- és építésfelügyeleti hatósági eljárások különleges szabályait, tekintettel az építésügy társadalomban betöltött kiemelt szerepére.

Felelős: igazságügyi miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Végrehajtás: jogalkotás, törvény-, kormányrendelet módosítás

Határidő: 2016. január 31.

Forrás: a finanszírozás tervezett forrása a központi költségvetés

1.4. A lakossági építkezések támogatása érdekében átlagosnak tekinthető minimum méret meghatározásával egy gyorsabb eljárásmenet kialakítása indokolt. Legfeljebb 160 m2 hasznos alapterületű lakóépület (legfeljebb 3 szint: pince+földszint+tetőtér) építése vagy meglévő lakóépület legfeljebb 160 m2 hasznos alapterületűvé történő bővítése vagy átalakítása esetén, amennyiben szakhatósági közreműködés, és építésügyi követelmények vizsgálatán túlmenő szakkérdés vizsgálat nem szükséges, az építésügyi hatóságnak tudomásulvételi eljárást kell lefolytatnia.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

igazságügyi miniszter

Végrehajtás: jogalkotás, törvény, kormányrendelet módosítás

Határidő: 2016. december 31.

Forrás: nincs forrásigény

1.5. A lakossági építkezések támogatása és az épített környezetünk minőségének növelése érdekében tájegységi karaktereket hordozó Nemzeti Mintaterv-katalógust kell kidolgozni, amely a műszaki dokumentációhoz kapcsolódóan tartalmazza a tételes anyag és munkaidő ráfordítás kimutatását.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

nemzetgazdasági miniszter

igazságügyi miniszter

Végrehajtás: jogalkotás, törvény, kormányrendelet módosítás

Határidő: 2016. december 31.

Forrás: a finanszírozás tervezett 100 millió forint forrása a központi költségvetés

1.6. A szakmai kamarák bevonásával az építési tevékenység végzéséhez kapcsolódó dokumentációk teljes körű, átfogó és folyamatos monitoring-felülvizsgálata, a hazai sajátosságokhoz igazodó Építészeti, Mérnöki Tervezési és Szolgáltatási Rendszer bevezetéséhez kapcsolódóan.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

igazságügyi miniszter

Végrehajtás: jogalkotás, kormányrendelet módosítás

Határidő: 2016. december 31.

Forrás: nincs forrásigény

2. A tervező szerepe, jogai és kötelezettségei

2.1. Az érintett szakmai szervezetek bevonásával ki kell dolgozni az Építészeti, Mérnöki Tervezési és Szolgáltatási Rendszert és a hozzá kapcsolódó minimális tervezői díjszabást, az érintett jogszabályok módosítását.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

igazságügyi miniszter

Határidő: 2016. december 15.

2.2. Az érintett szakmai szervezetek bevonásával be kell vezetni a kötelező tervezői nyilatkozattételt és annak körét, amelynek során a tervezőnek az egyes tervdokumentációk elkészítésekor nyilatkoznia kell arról, hogy a tervezés során az elvárható legmagasabb minőség figyelembevételével a jogszabályok és a szakmai előírások betartásával járt el, valamint az Építészeti, Mérnöki Tervezési és Szolgáltatási Rendszer alapján a jogszabályban meghatározott tartalmú nyilatkozatot kell tennie arról, hogy az építőipari kivitelezés a terveknek megfelelően valósult meg.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2016. december 15.

Forrás: nincs forrásigény

2.3. Meg kell határozni a tervezői művezetés kötelező jellegű bevezetésének eseteit és az építőipari kivitelezés tervezői felügyeletét, illetve annak szabályait be kell építeni az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletbe, illetve az egyéb érintett jogszabályokba.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

igazságügyi miniszter

Határidő: 2016. december 15.

2.4. Meg kell határozni az egyszerűsített e-építési napló tartalmi és alkalmazási követelményeit, és a szabályokat be kell építeni az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletbe, illetve az egyéb érintett jogszabályokba.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

igazságügyi miniszter

Határidő: 2016. december 15.

2.5. Intézkedni kell a generáltervező, a felelős tervező, az építésügyi igazgatási szakértő, a beruházás-lebonyolító intézményének (fogalmának és feladatainak) meghatározásáról, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben és egyéb érintett jogszabályokban történő szabályozásáról.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

igazságügyi miniszter

Határidő: 2016. december 15.

2.6. Meg kell határozni a tervezési szerződés kötelező tartalmi elemeit és gondoskodni kell azoknak az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben és egyéb érintett jogszabályokban történő szabályozásáról különös tekintettel

a) a szerzői jogi kérdésekre,

b) az építmény kivitelezési dokumentációjára,

c) a terveknek megfelelő bekerülési költségekre,

d) jelentős eltérés vizsgálatának lehetőségére, szankcionálására.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

igazságügyi miniszter

Határidő: 2016. december 15.

2.7. Az érintett szakmai szervezetek bevonásával ki kell alakítani a tervezőket és a teljes építési beruházási folyamatot és az üzemeltetést érintő szakmafelügyeleti rendszert, és ehhez kapcsolódóan ki kell dolgozni a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény és az érintett jogszabályok módosítását.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

igazságügyi miniszter

Határidő: 2016. december 15.

Forrás: nincs forrásigény

2.8. Az érintett szakmai szervezetek bevonásával ki kell alakítani a tervezőkre és az építőipari kivitelezőkre vonatkozó felelősségbiztosítási keretrendszert. A felelősségbiztosítás kereteinek és elemeinek meghatározását követően el kell végezni a szükséges jogszabály-módosításokat.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

igazságügyi miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: a keretrendszer kialakítása tekintetében 2016. december 31.

a jogszabály módosítások tekintetében 2017. december 31.

2.9. Felül kell vizsgálni az európai uniós projektekhez kapcsolódó arculati kézikönyvet és annak megfelelően intézkedni kell a közpénzből megvalósuló épületeken és köztereken a felelős tervező nevének feltüntetési lehetőségéről.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2016. december 15.

3. Szerzői jogi szabályozás építészeti alkotásokra, műszaki létesítményekre és azok terveire

3.1. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökének bevonásával meg kell határozni a nemzeti tervvagyonba tartozó tervdokumentációk körét, amelyek tekintetében – a jogszerzés időpontjában hatályos szerzői jogi jogszabályoknak megfelelően – a szerzői vagyoni jogokat az állam gyakorolja, és ki kell jelölni a nemzeti tervvagyonnal kapcsolatos engedélyezési jogot gyakorló szervezetet.

Felelős: igazságügyi miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2016. március 31.

3.2. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökének bevonásával meg kell vizsgálni az építészeti alkotásokkal kapcsolatos, szerzői jogi szempontból lényeges adatokat tartalmazó nyilvántartási rendszer felállításának lehetőségét, külön figyelemmel annak más releváns nyilvántartási rendszerrel való összekapcsolásának lehetőségére is.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

igazságügyi miniszter

Határidő: 2016. március 31.

3.3. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökének bevonásával

a) meg kell vizsgálni a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 41/A. § (1) bekezdése szerint árva műnek minősülő építészeti alkotások átdolgozásának a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala általi engedélyezésére vonatkozó szabályozási lehetőségeket, és ha az ilyen típusú engedélyezés az irányadó nemzetközi és európai uniós előírások alapján lehetséges, ki kell dolgozni ennek feltételeit,

b) meg kell vizsgálni a munkaviszonyban létrehozott művekkel kapcsolatban a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 30. §-a alapján megszerzett szerzői vagyoni jogok jogi helyzetének rendezésére vonatkozó lehetőségeket, különös tekintettel a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 119. § (1) bekezdése szerinti vagyonrendezési eljárás alkalmazhatóságának kérdésére, és szükség esetén módosítani kell, vagy ki kell egészíteni a szabályozást,

c) javaslatot kell kidolgozni az építésüggyel kapcsolatos szerzői jogi kérdésekre vonatkozó társadalmi jogtudatosság növelése érdekében szükséges intézkedésekre,

d) meg kell vizsgálni a tervpályázati eljárások szabályairól szóló 305/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet tervpályázatok felhasználására vonatkozó rendelkezéseinek a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szabályainak megfelelő módosításának szükségességét

Felelős: igazságügyi miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2016. március 31.

4. A közepes és nagy léptékű, közpénzből illetve európai uniós forrásból megvalósuló építési beruházások támogatása

4.1. El kell készíteni az Építészeti, Mérnöki Tervezési és Szolgáltatási Rendszer kötelezően alkalmazandó egységes módszertanát a közepes és nagy léptékű, közpénzből, illetve európai uniós forrásból megvalósuló beruházások tekintetében, különös tekintettel

a) a minimálisan 35 napos ajánlattételi határidő biztosítására az ajánlattevői kör számára,

b) a kiválasztás kötelező elemeinek bővítésére a tételes árazott költségvetéssel,

c) arra, hogy az építőipari kivitelező kiválasztása folyamatának megkezdését előzze meg az építtetőt képviselő építési műszaki ellenőr megbízása,

d) a beruházás-lebonyolítói jogosultság visszaállítására.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

igazságügyi miniszter

Határidő: 2016. január 1.

4.2. A reális költségbecslési adatok támogatása érdekében az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. bevonásával ki kell dolgozni és üzemeltetni kell a kötelező, tételre bontott költség-adatszolgáltatást.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2016. január 1.

Forrás: központi költségvetés, évi 50 millió forint

4.3. Össze kell állítani az építőanyagokra, építéstechnológiákra, építészeti programokra és épületszerkezetekre vonatkozó szabványlistát, érvényben levő szabvány hiányában pedig ki kell dolgozni műszaki irányelveket, továbbá az építési beruházások tekintetében biztosítani kell az előkészítés és lebonyolítás minőségi megvalósításának ellenőrzését, nyomon követését az építésüggyel összefüggő szabvány vonatkozásában, az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. bevonásával.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2017. január 1.

4.4. Létre kell hozni a 2014–2020-as európai uniós programozási időszak fejlesztési forrásainak hatékonyabb felhasználásának, valamint a gazdaságos és fenntartható üzemeltetés érdekében egy Nemzeti Beruházás-előkészítési Alapot.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2017. január 1.

5. Az építésügyi hatósági eljárásban az állami végrehajtás lehetőségének biztosítása

5.1. Meg kell teremteni a végrehajtást foganatosító hatóság számára a végrehajtási költség legalább részbeni előlegezésének lehetőségét. Létre kell hozni a végrehajtási költség előlegezését biztosító pénzügyi alapot, amelynek célja a forráshiány miatt megakadó végrehajtási eljárások lefolytatásának elősegítése előlegezés útján; elő kell készíteni az alappal kapcsolatosan a szükséges jogszabály-módosításokat.

Felelős: igazságügyi miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény kodifikációjához igazodva

Forrás: központi költségvetés

5.2. Minden tárcának fel kell mérnie a feladatkörébe tartozó hatósági eljárások tekintetében a végrehajtás foganatosításának eredményességét, melyről beszámolót kell készíteniük az igazságügyi miniszter részére az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény végrehajtási rendelkezéseinek kidolgozásához.

Felelős: igazságügyi miniszter

miniszterelnökséget vezető miniszter

belügyminiszter

nemzeti fejlesztési miniszter

földművelésügyi miniszter

nemzetgazdasági miniszter

honvédelmi miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2015. november 30.

5.3. Az 5.1. pontban meghatározott alap számára a 2017. évi központi költségvetésben, majd ezt követően folyamatosan forrást kell tervezni.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Végrehajtás: költségvetési tervezés

Határidő: 2017. évi és az azt követő évek központi költségvetésének tervezése során

6. Az E-építési koncepcióban foglaltak megvalósítása

6.1. Javaslatot kell tenni a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft. közreműködésével – a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság bevonásával – az építésügyi közigazgatási eljárások elektronizálásához szükséges jogszabályi környezet módosítására.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

igazságügyi miniszter

belügyminiszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2015. december 31.

6.2. Létre kell hozni az innovatív, szolgáltató szemléletű, felhasználóbarát építésügyi közigazgatási eljárások elektronizálását támogató E-építési keretrendszert a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft. közreműködésével, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság bevonásával.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

belügyminiszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Programhoz (KÖFOP) igazodva,

Forrás: a KÖFOP 2014–2020 keretein belül tervezett

6.3. Létre kell hozni az E-építési keretrendszert kiszolgáló, az építésügyi adatgyűjtést és megjelenítést támogató 3D Magyarország rendszert, a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft. közreműködésével és a Földmérési és Távérzékelési Intézet bevonásával.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

földművelésügyi miniszter

Határidő: a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Programhoz (KÖFOP) igazodva

Forrás: a KÖFOP 2014–2020 keretein belül tervezett

6.4. Az E-építési keretrendszer és a 3D Magyarország szolgáltatásainak hatékony használata érdekében meg kell valósítani a felhasználói kör képzését, továbbképzését, tájékoztatását, szemléletformálását szolgáló programot, a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft. közreműködésével.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Programhoz (KÖFOP) igazodva

Forrás: a KÖFOP 2014–2020 keretein belül tervezett

7. Új területrendezési, településfejlesztési és -rendezési tervrendszer

7.1. Ki kell dolgozni a területrendezési tervek és a településrendezési eszközök egymásra épülő rendszerének hatékonysága, a 2014–2020-as európai uniós programozási időszakban megvalósuló fejlesztések elősegítése, a Modern Városok Program támogatása, valamint az ágazati célok területi koordinációja érdekében

a) a területrendezési tervek egy időben történő készítésének és elfogadásának jogszabályi feltételeit,

b) a területrendezési tervek és településrendezési eszközök új tartalmi követelményrendszerét összhangban a terület- és településfejlesztési tervezéssel,

c) a közösségi tervezés és a lakosság véleményezésbe történő bevonása ösztönzésének új, hatékony módszertanát.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

belügyminiszter

igazságügyi miniszter

nemzetgazdasági miniszter

emberi erőforrások minisztere

földművelésügyi miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

honvédelmi miniszter

Határidő: 2015. december 15.

Forrás: nem igényel forrást

7.2. Az egységes, egymásra épülő tervhierarchia megteremtése érdekében el kell készíteni a területrendezési tervek módosításához a településrendezési tervezéssel szinkronban lévő, adattartalmában módosított állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázist, az állami topográfiai térképi adatbázist az állami távérzékelési adatbázist és ezek ingyenes szolgáltatását a tervezéshez.

Felelős: földművelésügyi miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

belügyminiszter

nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

honvédelmi miniszter

a forrás biztosítása tekintetében: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2016. június 30.

Forrás: 200 millió forint forrás biztosítása a központi költségvetésből, a Földművelésügyi Minisztérium fejezetében

7.3. A 2014–2020-as európai uniós programozási időszakra megfogalmazott, átfogó fejlesztések területi megalapozása, valamint a Modern Városok Program támogatása érdekében, összhangban az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióval

a) el kell készíteni az új tervezési rendszerben az ország és a kiemelt térségek területrendezési tervét,

b) az a) alpontban foglalt feladat végrehajtásával párhuzamosan koordinálni és finanszírozni kell a megyei területrendezési tervek módosítását,

c) biztosítani kell az új tervezési rendszerben készülő területrendezési tervek, valamint a településfejlesztési dokumentumok és a településrendezési eszközök egységes digitális felületen történő egyeztetését a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft. bevonásával,

d) az a)–c) alpontban foglalt feladatok ellátásához gondoskodni kell a 2016. évi központi költségvetés terhére 550 millió forint, a 2017. évi központi költségvetés terhére 350 millió forint többletforrás biztosításáról.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

földművelésügyi miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

honvédelmi miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: az a)–b) alpont tekintetében: 2017. december 15.

a c) alpont tekintetében: 2016. december 15.

a d) alpont tekintetében: folyamatos

Forrás: 900 millió forint forrás a központi költségvetésből

7.4. Magyarország versenyképességének növelése, a 2014–2020-as európai uniós programozási időszak forrásainak hatékony felhasználása, a fejlesztések átláthatóságának biztosítása és a szabályozások gyorsítása érdekében

a) gondoskodni kell a Dokumentációs Központnak az új tervezési rendszerben készülő területrendezési tervek és településrendezési eszközök közhiteles digitális kezelésére és adatszolgáltatásra, valamint a településfejlesztési koncepciók és integrált településfejlesztési stratégiák gyűjtésre és adatszolgáltatásra alkalmassá tételéről a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft. útján,

b) ki kell alakítani az ágazati és önkormányzati fejlesztésekkel kapcsolatos döntéstámogató Nemzeti Fejlesztési Potenciál Térképet és adatbázist a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft. útján,

c) az a) és b) alpontban megfogalmazott feladatok ellátásához gondoskodni kell a 2016. évi központi költségvetés terhére 50 millió forint, a 2017. évi központi költségvetés terhére 60 millió forint forrás biztosításáról.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

a források biztosításáért: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: a) és b) alpont esetében 2017. december 15.

c) alpont esetében azonnal, illetve a 2017. évi költségvetés tervezése során

Forrás: 110 millió forint a központi költségvetésből

7.5. A lakossági építkezések és befektetői beruházások rugalmas megvalósulásának elősegítése, valamint Magyarország III. Nemzeti Energia-hatékonysági Cselekvési Tervének településrendezési támogatása érdekében ki kell dolgozni

a) a családi házas lakóterületek településrendezési szabályozási tartalmának egyszerűsítését,

b) a gazdasági területekre vonatkozó településrendezési keretszabályokat és alkalmazásuk eljárási rendjét,

c) a mérnöki létesítmények településkép-védelmi véleményezési eljárásának részletszabályait,

d) a Helyspecifikus Településklimatológiai Vizsgálat, valamint a klímatudatos településrendezés gyakorlati módszertanát és az infokommunikációs, hírközlési mérnöki és különleges építmények elhelyezésének települési szabályozásának módszertanát a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság bevonásával.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

földművelésügyi miniszter

Határidő: 2015. december 15.

7.6. Ki kell dolgozni a települési önkormányzatok településfejlesztési dokumentumai és településrendezési eszközei elkészítéséhez szükséges, az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis, az állami topográfiai térképi adatbázis, és az állami távérzékelési adatbázis díjmentességét biztosító jogszabályi és finanszírozási feltételeket.

Felelős: földművelésügyi miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

igazságügyi miniszter

nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

Határidő: 2016. június 30.

Forrás: 3 milliárd forint forrás a 2017. évi és 3 milliárd forint forrás a 2018. évi központi költségvetésből a Földművelésügyi minisztérium fejezetében

7.7. A Digitális Nemzet Fejlesztési Programmal, a Smart City és a Modern Városok fejlesztési programmal, illetve az előkészítés alatt lévő Nemzeti Tájstratégiával összhangban ki kell dolgozni

a) a Nemzeti Településpolitikát,

b) a Nemzeti Településpolitika Cselekvési Programját.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

nemzeti fejlesztési miniszter

emberi erőforrás miniszter

földművelésügyi miniszter

Határidő: az a) alpont tekintetében 2016. június 30.

a b) alpont tekintetében 2017. június 30.

8. Külterületen történő építési lehetőségek rendezése

8.1. A külterületen történő építkezéseknek a Nemzeti Településpolitikával összhangban lévő, a mezőgazdasági termelést támogató, a települések fejlődését előremozdító, a hagyományos építészeti értékek és hagyományos tájhasználat megőrzését lehetővé tevő és a külterületi építkezések rendezetlen viszonyait komplex módon kezelő támogatása és szabályozása érdekében

a) el kell készíteni a településfejlesztési és településrendezési szempontú átfogó Országos Külterületi Beépítés-katasztert,

b) biztosítani kell a 2016. évi központi költségvetés terhére 500 millió forint forrást az a) alpont szerinti Országos Külterületi Beépítés-kataszter elkészítésére.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

földművelésügyi miniszter

igazságügyi miniszter

nemzetgazdasági miniszter

emberi erőforrások minisztere

honvédelmi miniszter

a források biztosításáért: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: az a) alpont tekintetében 2016. december 15.

az b) alpont tekintetében 2016. január 1.

Forrás: 500 millió forint a központi költségvetésből

8.2. Magyarország adottságainak és településfejlesztési potenciáljának hosszú távú biztosítása érdekében ki kell dolgozni a külterületi beépítési módok egyedi adottságaihoz alkalmazkodó szabályozási javaslatot, a tervekhez szükséges jelkulcs- és fogalomrendszert.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

igazságügyi miniszter

nemzetgazdasági miniszter

honvédelmi miniszter

földművelésügyi miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2016. december 15.

8.3. A külterületeken élő családok és ott működő családi gazdaságok és vállalkozások segítése érdekében ki kell dolgozni a Magyarországi Tanyák és Zártkertek Programot.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

földművelésügyi miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2017. június 30.

9. A balatoni fejlesztéseket támogató új tervrendszer

9.1. A Balaton kiemelt üdülőkörzet területrendezési tervrendszerének átláthatóbbá és költséghatékonyabbá tétele érdekében meg kell teremteni a partvonal-szabályozási és vízpart-rehabilitációs tervezés területrendezési tervbe történő integrálásának és egyszerűsítésének jogszabályi feltételeit.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

igazságügyi minisztérium

nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

földművelésügyi miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2015. december 15.

9.2. A Balaton kiemelt üdülőkörzet területén, a 2014–2020-as európai uniós programozási időszakban megvalósuló fejlesztések, különösen a kerékpárutak, a védművek, a zöldterületek, a parti sétányok és a csónakkikötők összehangolt fejlesztésének területi megalapozása, a települési szabályozás gyorsítása és egyszerűsítése érdekében, összhangban a Balaton Településfejlesztési Koncepciójával és a Balaton Területfejlesztési Stratégiai Programjával

a) el kell készíteni a Balaton kiemelt üdülőkörzet új területrendezési tervét,

b) az érintett minisztereknek a szakterületükön kezelt szak-adatállományukból a Balatont érintő információk tekintetében gondoskodniuk kell naprakész adatszolgáltatás biztosításáról a Miniszterelnökséget vezető miniszter részére az a) alpontban foglaltak teljesítéséhez,

c) biztosítani kell a 2016. költségvetési évben 350 millió forint, a 2017. évben 165 millió forint forrást a Miniszterelnökség fejezetében a Balaton kiemelt üdülőkörzet területrendezési tervének elkészítéséhez és a b) alpontban foglalt adatszolgáltatások feltételeinek megteremtéséhez.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

nemzeti fejlesztési miniszter

földművelésügyi miniszter

honvédelmi miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: az a) alpont tekintetében 2017. december 15.

a b) alpont tekintetében 2016. június 30.

a c) alpont tekintetében azonnal, illetve a 2017. évi költségvetés tervezése során

10. Az építési beruházásokkal kapcsolatos közbeszerzések szakmaspecifikus eljárási szabályelemei

10.1. Ki kell dolgozni az új közbeszerzési rendszer építési beruházásokra, valamint azokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatásokra vonatkozó végrehajtási rendeletét.

Határidő: a közbeszerzésekről szóló új törvény elfogadáshoz igazodva

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

igazságügyi miniszter

11. Az építészeti tervek minőség alapú kiválasztási rendszere

11.1. Meg kell vizsgálni a korszerűsítés érdekében az építészeti minőség, a legnagyobb hozzáadott érték, a fenntarthatóság és gazdaságosság elveit előtérbe helyezve az építészeti tervek minőség alapú kiválasztási rendszerének jogszabályi környezetét.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

igazságügyi miniszter

nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2016. december 31.

12. Főépítész és tervtanács

12.1. Az épített környezet minőségének országos biztosítása érdekében

a) létre kell hozni az 59 építésigazgatási szervezettel rendelkező járásközpontban az állami főépítészi hálózatot és az általuk működtetett, rendszeresen ülésező tervtanácsot,

b) a kiemelt jelentőségű területeken önálló főépítészi státuszt kell biztosítani,

c) a – járási, megyei, kiemelt és országos szintű – állami főépítészek rendszeresen ülésező tervtanácsot működtessenek,

d) korszerűsíteni kell a főépítészi továbbképzési és vizsgarendszert,

e) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások tervtanácsi támogatására felül kell vizsgálni a vonatkozó jogszabályokat,

f) a szakmai garanciák megtartása és kibővítése mellett korszerűsíteni kell a főépítészek és a tervtanácsok működésének szakmai és eljárási szabályait, az érintett szakmai szervezetek bevonásával.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

igazságügyi miniszter

nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: az a) és b) pont tekintetében a működési egyszeri költség azonnal, majd minden évben

a c) pont tekintetében 2016. január 1., majd minden évben

Forrás: az a) és b) pont tekintetében működési egyszeri költség 310 millió forint, majd 2016-tól évi 740 millió forint. központi költségvetésből

c) alpont tekintetében évi 175 millió forint a központi költségvetésből

12.2. Ki kell alakítani a főmérnöki rendszert amely támogatja a főépítész és a polgármesterek munkáját, valamint a 2014–2020-as európai uniós források hatékony felhasználását.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2016. január 1.

13. Állami középület-állomány kataszterének létrehozása

13.1. Az állami középület-kataszter létrehozása, fenntartható működtetése, valamint megbízható és naprakész adatokkal való folyamatos feltöltése érdekében – lehetőség szerint Európai Uniós finanszírozási keretek között – meg kell teremteni

a) a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft. által fejlesztendő térinformatikai rendszer működését és adatokkal való feltöltését támogató jogszabályi hátteret,

b) a 2D alapú tervadatbázis rögzítését,

c) a Nemzeti BIM (Building Information Modelling) szabvány létrehozását.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2015. december 31.

Forrás: Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (KÖFOP) 2014–2020 keretein belül tervezett

13.2. Az állami középület-kataszter létrehozása, valamint fenntartható működtetése érdekében jogszabályban biztosítani kell az állami középület-kataszter és az elektronikus formában feldolgozható tulajdoni lapok adatbázisa közötti naprakész informatikai adat-kapcsolat lehetőségét.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

földművelésügyi miniszter

Határidő: 2015. december 31.

13.3. Az állami középület-kataszter létrehozása, valamint fenntartható működtetése érdekében jogszabályban biztosítani kell az állami középület-kataszter és a Központosított Címregiszter közötti naprakész informatikai adatkapcsolat lehetőségét.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

belügyminiszter

földművelésügyi miniszter

Határidő: 2015. december 31.

13.4. Meg kell teremteni az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. által üzemeltetett Nemzeti Épület Energetikai Rendszerbe történő adatszolgáltatási kötelezettség jogszabályi hátterét, valamint az állami középület-kataszteren belül kialakítandó adatbázisok és létesítménygazdálkodási rendszer megfelelő működésének biztosítása érdekében jogszabályban biztosítani kell az állami középület-kataszter és a Nemzeti Épület Energetikai Rendszer közötti naprakész informatikai adat-kapcsolat lehetőségét.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

igazságügyi miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2015. december 31.

13.5. Az állami középület-kataszter létrehozása, valamint fenntartható működtetése érdekében jogszabályban biztosítani kell az állami középület-kataszter és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. közötti informatikai adat-kapcsolat lehetőségét.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

igazságügyi miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2015. december 31.

14. Tér- és környezetkultúra nevelés, szemléletformálás

14.1. Gondoskodni kell a Nemzeti építészetpolitika dokumentumban megfogalmazott értékek népszerűsítéséről.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: folyamatos

14.2. Az épített és természeti környezetünk minősége és az általános építészeti kultúra népszerűsítése érdekében pályázati jelleggel elérhető civil támogatási alapot kell létrehozni önálló költségvetési soron.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: azonnal és a tárgyévi költségvetésben évente

Forrás: 2016. január 1-től évi 100 millió forint a központi költségvetésből a Miniszterelnökség fejezetében

14.3. Ki kell dolgozni és országos szinten be kell vezetni a települési „Szép utca” programot.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2016. január 31.

14.4. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és az egyéb érintett jogszabályok felülvizsgálatát követően egységes koncepciót kell kidolgozni a tér- és környezetkultúra és környezetesztétika témájának az alapoktatásban történő megerősítésére, különös tekintettel

a) a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet felülvizsgálatával a téri nevelést érintő témák beemelésére a műveltségi területek fejlesztési feladatai közé,

b) a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet felülvizsgálatával a téri nevelést érintő témák beépítésére a kerettantervek tematikus egységeibe,

c) a tanórán kívüli, téri nevelést elősegítő foglalkozások megszervezésére,

d) a pedagógusképzést folytató intézmények képzési programjai részére a téri- és környezetkultúra oktatását célzó tananyag fejlesztésére, az építészeti felsőoktatásban szükséges tananyagok, taneszközök készítésére,

e) útmutató kidolgozására az óvodák, általános iskolák és középiskolák építészeti, ergonómiai követelményeinek kialakításához,

f) tematikus programokhoz, módszertanokhoz, óratervekhez, pályázatokhoz, tanulmányi kirándulásokhoz kapcsolódó, átfogó programcsomag kidolgozására.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

igazságügyi miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2017. december 31.

14.5. Átfogó, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvényt érintő felülvizsgálatot követően, a gyakorlati igényekhez igazodóan, programtervet kell kidolgozni az építőipari szakoktatáshoz kapcsolódóan.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

igazságügyi miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2016. december 31.

14.6. A tervezői tevékenység piacképességének növelése érdekében és az építészmérnöki tevékenységen belül lezajlott nagymértékű szakosodási folyamatokra tekintettel, a Magyar Építészképző Intézmények Fóruma bevonásával az építészeti felsőoktatást és az építészeti szakmagyakorlás jogosultsági kereteit korszerűsíteni kell:

a) az építészképző intézmények bevonásával az osztatlan építészmérnök képzés mellett a társadalmi piaci és szakmai elvárásoknak megfelelően kerüljenek kialakításra az építész képzéseken belül a választható specializációk,

b) a kamarák bevonásával ki kell dolgozni, az egyes szakterületekre képzett építészmérnök szakemberek megfelelő tervezési jogosultsághoz jutásának feltételeit.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2015. október 31.

15. Nemzeti Tervezési és Építésügyi Fogalomtár

15.1. Az építésügyi beruházásokkal kapcsolatos gyorsabb tervezési-egyeztetési tevékenység érdekében szakmai munkacsoportot kell létrehozni a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság bevonásával és ennek keretein belül ki kell dolgozni a területi tervezéssel és építésüggyel kapcsolatos digitális, a nyilvánosság számára hozzáférhető Nemzeti Tervezési és Építésügyi Fogalomtárat, amely alapját képezi az egységes jogszabályi fogalomhasználatnak.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

igazságügyi miniszter

belügyminiszter

nemzeti fejlesztési miniszter

földművelésügyi miniszter

nemzetgazdasági miniszter

honvédelmi miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2016. június 30.