A CEN 2015. évi munkaprogramja az építőipar területén

A CEN-ben több mint 100 műszaki bizottság működik az építőipar területén, melyek közül sok dolgoz ki európai szabványokat az építési termékek teljesítményértékelésére és a megfelelő vizsgálati és/vagy számítási módszerekre.Ezek a harmonizált európai szabványok segítik a gyártókat az EU építési termékre vonatkozó rendelete (CPR – 305/2011) szerinti teljesítménynyilatkozatok (DoP) elkészítésében és a termékeikre a CE-jelölés elhelyezésében.

Az építési termékek szabványai mellett a CEN az épületek tervezésével kapcsolatban is kidolgoz olyan szabványokat, mint például a tartószerkezeti Eurocode-ok és az épületek energiahatékonyságának (EPB) európai szabványai, amelyek alkalmazhatóak az épületek 2010/31/EU irányelvben megfogalmazott integrált energiahatékonysága kiszámításához.

Az építési szektor szabványainak kidolgozása során a CEN számít az érintett felek és az illetékes szakértők – beleértve a gyártókat, a nemzeti és európai ipari szövetségeket, a laboratóriumokat és a kijelölt szervezeteket –, illetve a mérnökök, a strukturális tervezők, a tudományos közösségek és az Európai Bizottság tisztviselőinek az aktív részvételére.

A harmonizált európai szabványok nélkülözhetetlen eszközök az építési termékrendelet (CPR – 305/2011) alkalmazásához és a nemzeti építési előírások teljesítéséhez. Ezen kívül néhány európai országban a nemzeti jogi szabályozásban hivatkoznak az önkéntesen alkalmazható szabványokra, amivel jogilag megalapozottá teszik a használatukat. Például, néhány országban az Eurocode-ok (vagy egy részük) léptek a korábbi, szerkezettervezésre vonatkozó jogi szabályozások helyébe. Az Európai Bizottság támogatja az EU-tagállamokban az Eurocode-ok bevezetését és alkalmazását (2003/887 számú ajánlás).

Tartószerkezeti Eurocode-ok

A tartószerkezeti Eurocode-ok alkotják a magas- és mélyépítési műtárgyak tervezéséhez kapcsolódó, annak minden részletére kiterjedő szabványok sorozatát. Ezeket Európa-szerte széles körben alkalmazzák az építőiparban, és már bevezették a szomszédos országokban, valamint a világ más országaiban is.

Az Európai Bizottság felkérte a CEN-t, hogy vizsgálja felül a meglévő Eurocode-okat és terjessze ki az alkalmazási területüket az új teljesítménykövetelményekre és tervezési módszerekre (515 számú EB-megbízás). Ez a munka a CEN illetékes műszaki bizottságában (CEN/TC 250) folyik az érdekelt felekkel együttműködve, beleértve a szerkezetek tervezésével foglalkozó vállalkozásokat és a tudományos közösségeket, amelyet támogat az Európai Bizottság és Európai Bizottság Egyesített Kutatási Központja (JRC).

2015-ben a CEN folytatja a jelenlegi tervezési Eurocode-ok folyamatban lévő felülvizsgálatát (összhangban az EB 515 számú megbízásával), valamint a szerkezeti tervezés új területeivel és az új építési anyagokkal (mint például a szerkezeti üveggel, szálerősítésű polimerekkel és a membránstruktúrákkal) kapcsolatos szabványok kidolgozását.

A szándék az, hogy az új generációs Eurocode-ok még inkább felhasználóbarátak legyenek, és kevesebb nemzetileg meghatározható paramétert tartalmazzanak. Ki kell terjedniük az új módszerekre és anyagokra, illetve lehetővé kell tenniük a hatékonyabb és fenntarthatóbb tervezést és kivitelezést. A felülvizsgálat során figyelembe kell venni a vonatkozó előírásokat, valamint a felhasználóktól érkezett visszajelzéseket.

Az épületek energiahatékonysága

Az Európai Bizottság felkérte a CEN-t, hogy dolgozzon ki olyan szabványokat, amelyek alkalmazása elősegíti az épületek energiahatékonyságát, beleértve az épületek energiahatékonyságának számítási módszertanát, összhangban az épületek energiahatékonyságáról szóló EU-irányelvvel (2010/31/EU). A CEN „Épületek energetikai teljesítőképessége” projektbizottsága (CEN/TC 371) felelős ennek a munkának a koordinálásáért, összhangban az EB 480 számú megbízással.

Speciális szabványok kidolgozása van folyamatban a következő témákban a CEN műszaki bizottságaiban: “Épületek és épületszerkezetek hőtechnikai viselkedése” (CEN/TC 89), ” Épületek szellőztetése “(CEN/TC 156),” Fény és világítás “(CEN/TC 169),”Fűtési rendszerek épületekben” (CEN/TC 228), “Épületgépészeti berendezések szabályozása és irányítása” (CEN/TC 247). Minden új európai szabványhoz tartozni fog egy műszaki jelentés (CEN/TR), mely a szabványhoz kapcsolódóan példákat és háttér-információkat tartalmaz.

Épületinformációs-modellezés

Az épületinformációs modellezés (Building Information Modelling, BIM) egy olyan számítógépes alkalmazás, amely egy épület teljes és integrált adatait gyűjti össze, és melynek használatával ezen adatok könnyen megoszthatók a tervezésben, a kivitelezésben és az üzemeltetésben részt vevő minden fél számára. Az európai országok állami hatóságai egyre inkább megkövetelhetik az ilyen elektronikus modellezési technológia alkalmazását a közbeszerzési szerződések és tervpályázatok esetében.

A CEN létre fog hozni egy új műszaki bizottságot az épületinformációs modellezés (BIM) területén, amely lehetővé teszi, hogy a CEN átvegyen számos meglévő nemzetközi (ISO) szabványt európai szabványként. Ez az új TC is dolgozhat ki szabványokat (vagy más kiadványokat) az IFC formátumon alapuló adatátvitel (Industry Foundation Classes), az adatszótárak (data dictionaries) és az információcsere-folyamatok területén. Az elfogadott szabványokat alkalmazhatják a tervezők (mérnökök és építészek), továbbá a kivitelezők és az üzemeltető vállalkozások.

Egyéb szabványok és tevékenységek 2015-ben

Építési termék: A CEN folytatja az építési termékre vonatkozó rendelet (CPR – 305/2011) alá tartozó európai szabványok kidolgozását, felülvizsgálatát és/vagy módosítását. A Környezetvédelmi Terméknyilatkozatok kidolgozására vonatkozó Termék Kategória Szabályokkal kapcsolatban 2015-ben új szabványok elfogadása várható.

Veszélyes anyagok: A CEN folytatja a veszélyes anyagok kibocsátására vonatkozó értékelési módszerek fejlesztését.

Összefoglalt adatok az építőiparról:

 1. Felelős műszaki szervezetek:
  Több mint 100 db CEN műszaki bizottság
 2. CEN és CENELEC által közzétett szabványok:
  3920 db európai szabvány (EN/HD)
  274 db más kiadvány (TS/TR/CWA)
 3. Szabványosítási felkérések az EB/EFTA-tól:
  35 db megbízás (+ módosítás és felülvizsgálat)
 4. A 2015. évi EU-munkaprogram elemei:
  2.2. Építési termékek és építőipar,
  3.1.3. A fenntartható iparpolitika, építőipar és nyersanyagok
  3.2.16. Az infrastruktúrák biztonsága
 5. További információ angolul: www.cen.eu/work/areas/construction

Kondorosi Dóra                                          Szendy Csabáné

2015. február

Forrás